eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Aprlov ruoparda, alebo Katka 2014
Peter, 30.04.2014 (30151 pretan)

Tak, a máme za sebou alšiu vydarenú akciu. V Košiciach, v rušovom depe, sa poas uplynulého víkendu uskutonila známa akcia „Prebúdzanie Katky“, ktorú sa organizátori snaia premenova na „Rušoparádu“. Dôvody na to urite majú. Parný ruše U 36.003 „Katka“ má 130 rokov a celkom iste sa blíi as, kedy ju raz nahradí nejaký mladší ruše.

Tohtoroné aprílové poasie je naozaj aprílové a také bolo aj v sobotu, ke som sa vybral do Košíc. Oblano, prehánky a dá, asi tak znela predpove poasia na víkend. Po príchode do rušového depa som s potešením zistil, e poasie udí neodradilo. Aj napriek „vlhkému“ poasiu bolo v rušovom depe dos návštevníkov u pri mojom príchode. Našastie, síce bolo sychravo, ale aj pomerne dos teplo.
 
Pomaly som sa od vstupnej brány presúval k toni. Cestu som si skrátil cez rotundu, v ktorej som natrafil na Túlavú.
 
Túlavá 850.018
Katka 2014
 
Tohtoroná rušoparáda mala viacero zaujímavých momentov a Túlavá je jeden z nich. V depe sa tento rok stretli skoro všetky rady motorových vozov, ktoré sú na Slovensku, chýbal len historický motorový voze radu 830 a najnovší 813.1. Svoju premiéru na rušoparáde mal tohto roku tisovský motorový voze M 240.0039.  
 
Z rotundy som zamieril ku koaji, na ktorej premávala Katka. Sympatický, malý úzkorozchodný ruše, ktorý si získal obdiv a sympatie malých aj vekých.  
 
Katka
Katka 2014
 
Zaiatok oficiálneho otvorenia akcie sa blíil a postupne do depa prichádzali aj mimoriadne vlaky. Aj tento rok bolo vypravených niekoko mimoriadnych historických motorových a parných rušov z okolitých miest a obcí východného Slovenska do Košíc na akciu, aj ma zamrzelo, e z Roavy ni nešlo, rád by som sa zviezol, ale tak mono niekedy nabudúce... 
 
Hurvínek M 131.1125 s novým lakom
RD 2014
  
Slávnostné oficiálne zahájenie akcie ma zastihlo pred Dychovým orchestrom mladých (DOM) Košice, ktorý na poes „Katky“ zahral slávnostné fanfáry. To bol pre ma signál, aby som sa presunul blišie k toni, na ktorej sa mala kadú chvíu zaa „rušoparáda“.  
 
DOM
DOM DOM
 
Katka na toni
U 36.003
 
Okrem motorových vozov boli v depe alšie exponáty, viac-menej známe motorové a parné rušne. Postupne, tak ako boli predvedené na toni, som ich zachytil objektívom. Jediným zástupcom zo zahraniia bol motorový ruše „Noháb“ zo susedného Maarska. 
  
Tisovská M 240.0039
Rušoparáda
 
Túlavá posunuje na tou Rušoparáda
 
 Motorová drezina Dm
Rušoparáda
 
Albatros 498.104
parný ruše
 
Šlachtiná 475.196
479.196
 
Malý býek 422.0108
422.0108
 
Nohábka 2761.017 prišla z Maarska 
MAV 2761017
 
Po ukonení prehliadky elezniných exponátov na toni sa zaal koncert Dychového orchestra mladých Košice. Dychová hudba zaujala mnohých návštevníkov akcie, ktorí mali monos vidie aj vystúpenie maoretiek „Ragtime“. Na záver svojho vystúpenia sa maoretky a DOM vydali na pochod ku vstupnej bráne. Chvíu som mladých hudobníkov sprevádzal, ale potom som sa vrátil spä za „Katkou“.
 
Koncert DOM Košice
DOM
 
Vystúpenie maoretiek Ragtime
Maoretky Ragtime Maoretky Ragtime
 
Rušoparáda 2014
 
„Katka“, tak ako kadý rok, vozila v depe na upravenej úzkorozchodnej koaji jeden letný voze s návštevníkmi, a záujemcov o vozenie bolo stále dos. 
 
Vozenie v depe
Rušoparáda 2014
Rušoparáda 2014
Rušoparáda 2014
 
Sledujúc malý parný vláik som sa presunul a k miestu, kde mala prebieha ukáka zauhovania, no okrem eriavu a skládky uhlia tu nikto nebol. Urobil som aspo pár záberov na pamiatku a vrátil som sa pred rotundu.
 
Zauhovací eriav
Rušoparáda 2014
 
Rušoparáda 2014
Rušoparáda 2014
 
Cestou k toni ma zaujal funkný exponát historickej hasiskej striekaky.
 
Historická hasiská striekaka z Medzeva
Rušoparáda 2014
  
Priestor pre rotundou sa dos vyprázdnil a ke som chvíu pokal, dali sa exponáty vyfoti bez zvedavcov. Urobil som pár záberov a vybral som sa do vodárne.
 
Šlachtiná 475.196 a 754.035-4
Rušoparáda 2014
 
Albatros 498.104 priviezol do Košíc mimoriadny vlak z Bratislavy 
Rušoparáda 2014
 
Dva výkonné šesosé motorové rušne - Pomaran a Sergej
Rušoparáda 2014
 
Motorky
Rušoparáda 2014
Rušoparáda 2014
 
Dve sestry
Rušoparáda 2014
Rušoparáda 2014
 
Návštevníkom bola tohto roku sprístupnená aj vodárenská vea v tunajšom rušovom depe. Veda vchodu do vodárne bol umiestnený popis innosti vodárne, ktorý ma potešil (popis). Vstup návštevníkov do vodárne bol z priestorových dôvodov limitovaný, ale krátko na to, ako som prišiel, som dostal „vstupenku“. Schodov nahor bolo poda popisu 44. „Hore“, pod vodárenskou nádrou bola vernisá maovaných obrazov autorov E. Cvengroša a T. Vinclera.
 
Vystavené obrazy
Rušoparáda 2014
 
Usporiadatelia pripravili viacero atrakcií aj pre najmenšie deúrence. Takou bolo aj hrané divadielko, tzv. Rozprávkovo-Tašíkovo. Detiky sa zabávali a dokonca si mohli v rozprávkach aj zahra.
 
Divadielko
20140426_4620_teletele2m
  
Pomaly som sa presunul k miestu kde prebiehali preteky Malého býka a motorovej dreziny a cestou som ešte vyfotil Zamraenú
 
Odstavená Zamraená T 478.1201
Rušoparáda 2014
 
Chvíu som sledoval zápolenie parného ruša 422.0108 a motorovej dreziny.  
 
Rušoparáda 2014
  
Urobil som síce pár záberov, ale nakoniec som sa rozhodol svoju návštevu v rušovom depe ukoni. Predsa len, poasie bolo nestabilné a akala ma cesta domov. Na záver zostáva poakova organizátorom za dobre pripravenú akciu a Katke v ermeskom údolí vea kilometrov bez porúch a vea návštevníkov.
 
Parný ruše U 36.003 pomenovaný krásnym enským menom „Katka“ bude ma pomaly, ale iste svoj ivotný príbeh dopísaný. Neviem ako dlho ešte bude „Katka“ prináša rados a potešenie malým aj vekým, ale viem, e sa blíi okamih, kedy ohe v jej peci vyhasne navdy. Preto neváhajte a chote sa na Katku pozrie. U zajtra sa zaína sezóna na Detskej eleznici.
 
Fotografie z akcie sú vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Report z ruopardy 2015 (21.04.2015)
Report zo slvnostnho otvorenia vstavy 130 rokov Katky (08.05.2014)
Fotoreport z ruopardy Katka 2013 (25.04.2013)
Fotoreport z Katky 2012 (25.04.2012)
Report z 11. ronka Prebdzania Katky 2011 (26.04.2011)
Prebdzanie Katky 2010 fotoreport z jubilejnho 10. ronka (27.04.2010)
Prebdzanie Katky 2009 - oslavy 125. vroia prevdzky parnho rua U 36.003 (28.04.2009)
Leto s Katkou III. zkorozchodn parn rue U 36.003 Katka (04.07.2008)
Leto s Katkou (2.) - po stopch zkorozchodnej trate
Gelnica - Mnek nad Hnilcom - Smolncka Huta (Smolnk)
(30.06.2008)
Leto s Katkou I. - Koick detsk zkokoajn eleznica
erme Alpinka (930)
(10.06.2008)


Home